LOGIN
alshirazi.org
فقه نگاری حج «جلد بیست و ششم»
ناشر :
مطالعه
pdf دریافت ‏ 27 مرداد 1402 - 2 صفر الأحزان 1445

در عروه بعد از نقل اقوال پنجگانه فرمودند، اقوی این است که شرائط باید متوفر باشد برای کسی که به حج می‌رود تا اینکه آن حجة الإسلام باشد که اگر نرفت در ذمه‌اش وارد می‌شود و سال‌های دیگر اگر زنده بود باید خودش برود و اگر زنده نبود باید برایش نیابت دهند و این شرائط باید متوفر باشد تا عود به وطن که عرض شد حسب نظر خود ایشان که سابق هم گذشت و ظاهراً تام بود، نه عود به وطن تنها، بلکه عود به وطن مع الکفایة در وطن و عود به وطن برای کسی که نخواهد به وطن برگردد و بخواهد در مکه مکرمه بماند یا عود به غیر وطن خودش بکند.

فهرست

جلسه 283. 5

جلسه 284. 13

جلسه 285. 19

جلسه 286. 25

جلسه 287. 32

جلسه 288. 38

جلسه 289. 43

جلسه 290. 49

جلسه 291. 59

جلسه 292. 64

جلسه 293. 73

جلسه 294. 79

جلسه 295. 85

جلسه 296. 90

جلسه 297. 97

جلسه 298. 107

جلسه 299. 114

جلسه 300. 121

جلسه 301. 127

جلسه 302. 135

جلسه 303. 143

جلسه 304. 150

جلسه 305. 157

جلسه 306. 166

جلسه 307. 174

جلسه 308. 175

جلسه 309. 175

جلسه 310. 175

جلسه 311. 175

جلسه 312. 175

جلسه 313. 175

جلسه 314. 175

جلسه 315. 175

جلسه 316. 175

جلسه 317. 175

جلسه 318. 175

جلسه 319. 175

جلسه 320. 175

جلسه 321. 175

جلسه 322. 175

جلسه 323. 175

جلسه 324. 175

جلسه 325. 175

جلسه 326. 175

جلسه 327. 175

جلسه 328. 175

جلسه 329. 175

جلسه 330. 175

جلسه 331. 175

جلسه 332. 175

جلسه 333. 175

جلسه 334. 175

جلسه 335. 175

جلسه 336. 175

جلسه 337. 175

جلسه 338. 175

جلسه 339. 175

جلسه 340. 175

فهرست.. 175