LOGIN
alshirazi.org
فقه نگاری حج «جلد بیست و هفتم»
ناشر :
مطالعه
pdf دریافت ‏ 27 مرداد 1402 - 2 صفر الأحزان 1445

تابع صحبت قبل مرحوم آقا ضیاء اینجا چیزی فرمودند بنابر اینکه موکّل، موصي، مستأجر تعیین یک کیفیت خاصی از عمل نکرده باشد. موضوع مسأله این است که یک وقت موصي، منوب عنه، مستأجر یک وقت تعیین می‌کند، میت می‌گوید برایم حج بلدی بدهید یا حج میقاتی بدهید یا حج افراد و یا تمتع بدهید، اگر تعیین کرد باید به وصیت عمل شود و گیری ندارد از باب وصیت. اما اگر موکل و یا میت گفت برایم حج بدهید و نگفت چگونه؟ یا گفت برایم حج بدهید و نگفت مراد من از حج صحیح بلدی است یا تمتع یا افراد است؟ یا اصلاً کیفیت را تعیین نکرد و یا تقییدش کرد به کیفیت صحیحه. موضوع مسأله این دو فرع است. آن وقت وکیل، وصي، نائب علی المبنای خلاف صاحب عروه که یکی آقا ضیاء عراقی است این است که آنکه عمل می‌کند طبق نظر خودش عمل می‌کند، چون صحیح را این می‌داند و مبرء ذمه میت را این طبق تقلید و یا اجتهاد خودش می‌داند، آقا ضیاء فرموده‌اند حالا این عمل را انجام داد نائب و برخلاف تقلید یا اجتهاد منوب عنه بود و یا موکل، بعد موکل فهمید، آیا برای موکل از نظر ظاهری مفید است یا نه دوباره باید خودش انجام دهد؟ ایشان می‌فرمایند برای موکل فایده‌ای ندارد. موکلی که معتقد است این عملی که انجام شده مبرء ذمه‌اش نبوده، باید دوباره خودش انجام دهد و یا وصي میت به نیابت میت کسی را به مکه فرستاد مبنای وصي با مبنای نائبی که فرستاده فرق می‌کند، آن حجی که انجام داد به مبنای وصي مبرء ذمه میت نیست و وصي تعیین نکرده بود که چگونه حجی انجام دهد. اگر فهمید باید دوباره یا حج بدهد و یا خودش بجا آورد.

فهرست

جلسه 341. 5

جلسه 342. 9

جلسه 343. 14

جلسه 344. 21

جلسه 345. 29

جلسه 346. 36

جلسه 347. 42

جلسه 348. 49

جلسه 349. 57

جلسه 350. 64

جلسه 351. 71

جلسه 352. 79

جلسه 353. 86

جلسه 354. 93

جلسه 355. 100

جلسه 356. 106

جلسه 357. 115

جلسه 358. 123

جلسه 359. 130

جلسه 360. 138

جلسه 361. 145

جلسه 362. 153

جلسه 363. 159

جلسه 364. 166

جلسه 365. 173

جلسه 366. 185

جلسه 367. 192

جلسه 368. 200

جلسه 369. 210

جلسه 370. 217

جلسه 371. 225

جلسه 372. 232

جلسه 373. 241

جلسه 374. 249

جلسه 375. 256

جلسه 376. 266

جلسه 377. 274

جلسه 378. 282

جلسه 379. 290

جلسه 380. 298

جلسه 381. 306

جلسه 382. 314

جلسه 383. 324

جلسه 384. 332

جلسه 385. 337

جلسه 386. 344

جلسه 387. 352

جلسه 388. 360

جلسه 389. 366

جلسه 390. 372

جلسه 391. 380

جلسه 392. 385

جلسه 393. 393

فهرست.. 401