LOGIN
alshirazi.org
فقه نگاری حج «جلد بیست و نهم»
ناشر :
مطالعه
pdf دریافت ‏ 28 مرداد 1402 - 3 صفر الأحزان 1445

در مسأله‌ای که صحبت شد مسأله اینکه شخص شک می‌کند که قسم خورده که حج برود یا نذر کرده که حج برود و نرفته، حالا مرده و وارثش شک می‌کند که این حج نذری به گردنش بوده و حنث نذر کرده که کفاره‌اش بنابر آن قول اطعام 60 مسکین باشد یا حنث یمین کرده که کفاره‌اش اطعام عشره مساکین باشد؟ در این مسأله بعضی از شرّاح فرموده‌اند: قرعه. یعنی این وارث که می‌داند که به گردن میت کفاره‌ای آمده نمی‌داند اطعام ستین مسکین یا اطعام 10 مسکین؟ باید قرعه بزنند. این‌ها فرمایش فقهاء که برداشت از روایات است که القرعة لکل امر مشکل که البته شاید اینطوری نص روایت نباشد. این بحث بحث مبنائی است. صحبتش در کتب اصول در تابع استصحاب شیخ و قبلی‌ها و بعدی‌های شیخ خیلی بحث قرعه را کرده‌اند از باب اینکه یک موردی استصحاب هست آیا جای قرعه هست یا نیست، چیست نسبت قرعه با استصحاب؟ آن وقت به این مناسبت بحث قرعه را کرده‌اند. بحث مبنائی است که علی المشهور والمنصور این است که قرعه در یکی از دو جا جاری می‌شود: یا موردی که دلیل خاص باشد مثل غنم موطوء که دلیل خاص داریم. یا بعضی از موارد ارث یا اینکه عمل مشهور باشد. حالا بحث مفصلی است که بحث قرعه شاید یک ماه یا بیشتر طول بکشد که بحثش شد و در فقه هم مکرر وارد نشده. بالنتیجة علی المبنی که شاید مشهور قدیماً و حدیثاً همین باشد من حیث المجموع این است که اگر جائی ما دلیل خاص در شبهه‌ای بر قرعه داریم در باب غنم موطوء اینجا اصل تکلیف محرز است و شک در مکلف به است قاعده اشتغال جاری است که بحث مبنائی است.

فهرست

جلسه 454. 5

جلسه 455. 12

جلسه 456. 20

جلسه 457. 26

جلسه 458. 31

جلسه 459. 37

جلسه 460. 41

جلسه 461. 46

جلسه 462. 53

جلسه 463. 61

جلسه 464. 68

جلسه 465. 73

جلسه 466. 79

جلسه 467. 86

جلسه 468. 91

جلسه 469. 96

جلسه 470. 104

جلسه 471. 110

جلسه 472. 115

جلسه 473. 123

جلسه 474. 129

جلسه 475. 134

جلسه 476. 140

جلسه 477. 145

جلسه 481. 151

جلسه 482. 159

جلسه 483. 167

جلسه 484. 174

جلسه 485. 181

جلسه 486. 187

جلسه 487. 193

جلسه 488. 199

جلسه 489. 204

جلسه 490. 210

جلسه 491. 217

جلسه 492. 225

جلسه 493. 231

جلسه 494. 238

جلسه 495. 245

جلسه 496. 249

جلسه 497. 250

جلسه 498. 250

جلسه 499. 250

جلسه 500. 250

جلسه 501. 250

جلسه 502. 250

جلسه 503. 250

جلسه 504. 250

جلسه 505. 250

جلسه 506. 250

جلسه 507. 250

جلسه 508. 250

جلسه 509. 250

جلسه 510. 250

جلسه 511. 250

جلسه 512. 250

جلسه 513. 250

جلسه 514. 250

جلسه 515. 250

جلسه 516. 250

جلسه 517. 250